Poplatky - Materska škola Veľký Grob

Vítame Vás v našej škôlke !
MŠ Veľký Grob
Title
Prejsť na obsah
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov mesačne 15€ pre deti s trvalým pobytom vo Veľkom Grobe a sumou 30€  pre deti, ktoré nemajú trvalý pobyt vo Veľkom Grobe. Sumu je možne uhradiť internet bankingom alebo šekom do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Strava sa uhrádza šekom alebo internet bankingom. Stravné sa uhrádza mesiac vopred stravná  jednotka na deň je 2,30€ (desiata = 0,55 €, obed = 1,30 €, olovrant = 0,45 €) a režijné náklady (nevratná čiastka) v hodnote 4 €. Zákonný zástupca mesačne uhrádza za celodennú stravu v MŠ 50 € (46 € + 4 €), čo predstavuje paušál – priemer na 20 dní. Príspevok na režijné náklady vo výške 4 € uhrádza zákonný zástupca i za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne a za deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
Zriaďovateľ Obec Veľký Grob schválil dňa 12.4.2022 uznesením č. 19/2022, VZN nadobúda učinnosť od 1.5.2022 .Celé znenie uvedeného VZN je k dispozícii na nástenke v MŠ.
V prípade, že zákonný zástupca neuhradí  uvedený príspevok v stanovenom termíne riaditeľ MŠ môže po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ .
Rodičovské združenie odsúhlasilo rodičovský príspevok  v sume ..... € na školský rok. Uvedenú sumu budú zakonní zástupcovia uhrádzať v triedach na podpis učiteľkam na triede.
V zmysle  zákona č. 541/2021 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzdelávanie uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem MŠ pri zdravotných zariadeniach.
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že  je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov dávky v hmotnej núdzi
c/ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
§28 ods.8 príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa
a/ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
b/ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ, ktorý určil zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením č. 4/2010 v sume 15.- €  pre dieta s trvalým pobytom a 30.- € pre dieťa bez trvalého pobytu sa uhrádza na číslo účtu:

IBAN: SK10 0200 0000 0028 66172451

Príspevok na stravovanie vo výške 2,30 € na deň za desiatu, obed a olovrant sa uhrádza na číslo účtu:

IBAN: SK14 0200 0000 0026 1904 3054
Návrat na obsah