Materska škola Veľký Grob

Vítame Vás v našej škôlke !
MŠ Veľký Grob
Title
Prejsť na obsah
Odhlasovanie obedov
V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogický zamestnanci - pani učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý edukačný program. Prevádzkoví zamestnanci svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.

Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov (rodičov) detí so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň splniť kritériá absolventa predprimárneho vzdelávania. Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.

Materská škola vo Veľkom Grobe je dvoj triedna.Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom, s výchovným jazykom slovenským, vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Dieťa v našej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Prevádzka  MŠ

Pondelok - Piatok
06:30 - 16:30
Návrat na obsah