Materska škola Veľký Grob

Vítame Vás v našej škôlke !
MŠ Veľký Grob
Title
Prejsť na obsah

                                                             OZNAM         
od 3.10. do 7.10 sa v MŠ uskutoční jablkové hodovenie.
V tomto týždni si deti môžu priniesť do MŠ jabĺčka a jablkové výrobky, ktoré budú počas celého týždňa ochutnávať  ( šťava, koláč, výživa, pyré....).
                                                            OZNAM

Na plenárnej schôdzi rodičov dňa 12. 9. 2022 bol odsúhlasený príspevok rodičov na jedného žiaka vo výške 35,- eur. Príspevok treba uhradiť do decembra 2022. V prípade, že máte u nás viac detí, za druhé, tretie dieťa možno zaplatiť v druhom polroku.


Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy
a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená
telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,
sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie,
hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich
vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Prosíme rodičov,  ktorí majú možnosť priniesť so sebou ráno písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti už vyplnené , bude tým ušetrený čas. Najdete ho v oznamoch.


Aj naďalej platí, že príchod detí do MŠ je do 8:00 hod. potom dieťa nebude prevzaté, prosime Vás o dodržanie tohto času.

Pokyny k nástupu v školskom roku 2022/2023

 
 
Prevádzka materskej školy je od. 6.30 do. 16.30 hod.

Oznamujeme rodičom, že pri nástupe do materskej školy si každé dieťa prinesie nasledovné veci:
- vhodné papuče /nie šľapky crocs/
- náhradné oblečenie, ktoré bude viditeľne označené menom dieťaťa  /tričká podľa ročného obdobia, kraťasy, legíny, tepláky, spodné prádlo určite viac kusov, ponožky/
(odporúčame menom označiť dieťatku každé oblečenie, nakoľko si ich často nepoznajú)

- preukaz poistenca / kópia (iba nové deti)

- fľaša na pitie (meno)
- deti si fľaše berú na pobyt vonku, v triede budú mať vlastný pohárik!

- 4 ks WC papier - hygienické vreckovky  / najlepšie vyťahovacie z krabičky /

- tekuté mydlo, resp. náplň

- krabičku ovocného čaju (v zimnom období bude deťom podávaný čaj)
- dievčatá vlastný hrebeň / kefu na vlasy - veľká trieda
- úsmev na tvári

* Prosíme rodičov, aby detičkám do MŠ dávali vhodné oblečenie, treba počítať s tým, že v MŠ deti tvoria, maľujú, lepia, strihajú... Oblečenie môže byť staršie, aby Vám pri poškodení nebolo za ním ľúto.

*Prosíme Vás, aby topánky neboli na šnúrky.

*Do MŠ nepatria hračky z domu.


Ďakujeme Vám za rešpektovanie.


Odhlasovanie obedov
V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogický zamestnanci - pani učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý edukačný program. Prevádzkoví zamestnanci svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.

Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov (rodičov) detí so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň splniť kritériá absolventa predprimárneho vzdelávania. Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.

Materská škola vo Veľkom Grobe je dvoj triedna.Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom, s výchovným jazykom slovenským, vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Dieťa v našej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Prevádzka  MŠ

Pondelok - Piatok
06:30 - 16:30
Návrat na obsah