Materska škola Veľký Grob

Vítame Vás v našej škôlke !
MŠ Veľký Grob
Title
Prejsť na obsah
OZNAM
o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
do Materskej školy Veľký Grob 333, Veľký Grob na školský rok 2023/ 2024.
Základná škola s materskou školou, Veľký Grob oznamuje, že v zmysle § 59 a 59a zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa budú prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do
materskej školy na školský rok 2023/2024 nasledovne:

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy spolu
s tlačivom o potvrdení zdravotnej spôsobilosti dieťaťa si zákonný zástupca dieťaťa alebo
zástupca zariadenia môže stiahnuť na webovej stránke materskej školy
www.materskaskolavelkygrob.sk,  vyplniť, potvrdiť lekárom a následne doručiť osobne počas
zápisu do materskej školy dňa 16.05.2023 od 10.30 do 16.30 hod.
alebo elektronicky na mailovú adresu msvelkygrob@gmail.com ,alebo poslať
poštou na adresu materskej školy v termíne od 01.05.2023 do 16.05.2023
Súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy musí byť
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní;
v prípade ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič
k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na základe znenia §144a školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a
vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, sa vyžaduje podpis oboch zákonných
zástupcov a rozhodnutia, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania, vydané podľa Správneho
poriadku sa doručujú tiež obom zákonným zástupcom dieťaťa.
Ak však zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je
to v najlepšom záujme dieťaťa, je možnosť priložiť k žiadosti vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie.

V prípade spoločnej dohody obidvoch zákonných zástupcov o podpisovaní písomností
spojených s prijímaním dieťaťa do materskej školy alebo doručovaní rozhodnutí žiadame
vyplniť a podpísať písomné vyhlásenie. Obidva dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy v správnom konaní
vydá riaditeľka Základnej školy s materskou školou v súlade s § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
najneskôr do 30.júna 2023.
Zápis do MŠ Veľký Grob na šk. rok 2023/2024
   Zápis na školský rok 2023/2024 sa uskutoční :
Elektronicky, na adresu: msvelkygrob@gmail.com
Poštou na adresu: ZŠ s MŠ Veľký Grob 382, 925 27
Osobne 16. 05.2023 od 10.30 – 16.30 hod.
Spolu so žiadosťou treba zaslať aj  súhlas dotknutej osoby, písomné vyhlásenie. Všetky tlačivá a informácie nájdete na stránke MŠ: www. materskaskolavelkygrob.sk
                                    
Zápis sa uskutoční 16.05.2023 od 10.30 – 16.30 hod. v
    Žiadosť sa podáva s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa §24 ods.7 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a    §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.
     
Podľa § 59 ods. 1,2 zák. č. 235/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú do materskej školy prednostne prijaté deti:
-          pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti ktoré dovŕšili 5 rokov veku k 31.8.2023),
-          deti s rozhodnutím o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole
ďalej budú prijímané deti
-          štvorročné
-          deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 31.08.2023
v poradí:,
-          deti zamestnancov
-          deti, ak oni i  rodičia majú  trvalé bydlisko vo Veľkom Grobe
-          deti, ktoré sú v súrodeneckom vzťahu k dieťaťu, ktoré už navštevuje MŠ, alebo ZŠ vo Veľkom Grobe
-          ostatní
        
    Písomné rozhodnutia o prijatí , alebo neprijatí dieťaťa budú doručené zákonnému zástupcovi do 30. 06. 2023
   Žiadam rodičov, ktorí majú aktivizované elektronické schránky na doručovanie, aby nám oznámili číslo schránky, nakoľko musíme prednostne doručovať rozhodnutia týmto spôsobom.
Príspevok rodiča na čiastočnú úhradu nákladov za dieťa v materskej škole vo Veľkom Grobe je :
     -     ak majú rodičia i dieťa trvalý pobyt v obci Veľký Grob – 15,- eur mesačne
     -     ak nemajú rodičia i dieťa trvalý pobyt v obci Veľký Grob – 30,- eur mesačne
Odhlasovanie obedov
V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogický zamestnanci - pani učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý edukačný program. Prevádzkoví zamestnanci svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.

Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov (rodičov) detí so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň splniť kritériá absolventa predprimárneho vzdelávania. Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.

Materská škola vo Veľkom Grobe je dvoj triedna.Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom, s výchovným jazykom slovenským, vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Dieťa v našej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Prevádzka  MŠ

Pondelok - Piatok
06:30 - 16:30
Návrat na obsah